Joan edukira

Gorako Errekurtsoa

 

NOLAKO EGINTZEN AURKA AURKEZTEN DA

Administrazio-bidea bukatzen ez duten egintzen aurka, baita izapide-egintzen aurka ere, baldin eta azken hauek, zuzenean zein zeharka, gaiaren mamiaz erabakitzen badute edo prozedura aurrera egin ezinik uzten badute.
 

ZEIN ORGANOREN AURREAN AURKEZTEN DA

Egintza eman duen organoa edo honen goragoko mailakoaren aurrean.
 

ERREKURTSOA AURKEZTEKO EPEA
  • Hilabeteko epea, errekurritutako egintza adierazia denean.
  • Errekurritutako egintza adierazia ez denean: edozein momentua jakinarazpenerako epeak amaitzen diren hurrengo egunetik hasita
EBAZPENA

Epea: 3 hilabete.

Epea ebazpena jakinarazi gabe amaitzen bada: ezetsi egiten da.

Errekurritutako egintza adierazia ez bada: ezetsi egiten da.

Horren ostean, honako errekurtso hauek jar daitezke:

- Administrazioarekiko auzien jurisdikziokoa.

- Salbuespenez, berrikusteko errekurtso berezia.


 

ERREKURTSO EREDUA

  Nori: ........................................ (1),

..............................................

GORAKO ERREKURTSOA

ERREKURTSO-EGILEAREN DATUAK

Izen-abizenak: ...........................................................................................

Nortasun agiria: ..........................................................................................

Helbidea: ...................................................................................................

Telefonoa: .................................................................................................

Jakinarazpena jasotzeko helbidea: ............................................................  (2)

AURKATUTAKO EBAZPENA

Bere garaian ebazpen honen berri izan nuen:

Ebazpenaren ezaugarriak

Noizkoa: .........................................

Organo erabakitzailea: ..........................................................................................................

Erabakitakoa:.......................................................................................................................

Espediente-zenbakia (hala badagokio): .......................................

Baditut alegazioak ebazpen horren aurka jotzeko, hain zuzen ere ondoren adierazten ditudanak.

ALEGAZIOAK

Lehena.- .......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Bigarrena.-.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Hirugarrena.-

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

ESKARIA

Horrenbestez, 39/15 Legearen arabera (121. eta 122 artikuluak), gorako errekurtso hau aurkezten dut ebazpenaren aurka, agiri honetan adierazitakoa
onartzeko, eta, horren ondorioz, aurkatutako ebazpena deuseztatzeko/era honetara aldatzeko:

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.............................., ................(e)ko .........................aren ..........(a)

 Izenpea

Izen-abizenak

 

Zehaztapenak:(1) Errekurtsoa zein administrazio-organori zuzentzen zaion.

(2) Helbidea (jakinarazpenak egiteko): ez du zertan izan behar  ohiko etxebizitza.

Bilatu URAn