Joan edukira

  Kostaldea eta itsasertza

  2008/56/EE Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, ekainaren 17koa, itsas ingurunearen gaineko politikarako Erkidegoaren ekintza-esparrua finkatzen duena (itsas estrategiari buruzko esparru-zuzentaraua). Testua

  2000/60/EE zuzentaraua, Europar Parlamentuaren eta Kontseiluarena, urriaren 23koa, Uraren politiaren arloan jarduteko europar esparrua ezartzen duena. Testu kontsolidatua

  2/2013 legea, maiatzaren 29koa ,Itsasbazterraren babes eta erabilera jasangarriari buruzkoa eta 22/1988 Legea aldatzen duena. Testu kontsolidatua

  41/2010 Legea, abenduaren 29koa, itsaso ingurunea babesteari buruzkoa. Testu kontsolidatua

  22/1988 Legea, uztailaren 28koa, Kostaldeari buruzkoa. Testu kontsolidatua

  876/2014 Errege Dekretua, urriaren 10koa, Kostaldeko Erregelamendu Orokorra Onartzen duena. Testu kontsolidatua

  1695/2012 Errege Dekretua, abenduaren 21ekoa, itsas kutsadurari Aurre Egiteko Sistema Nazionala onartzen duena. Testu kontsolidatua

  FOM/1793/2014 Agindua,irailaren 22koa, itsas kutsadurari aurre egiteko Itsas-Plan Nazionala onartzen duena. Testu kontsolidatua (leiho berri batean irekitzen da)

  32/2016 Dekretua, martxoaren 1ekoa, EAEko Itsasertza Babestu eta Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialaren behin betiko aldaketa onartzen duena, Barrikako udalerriko Barrikabaso aldeari lotuta.

  43/2007 Dekretua, martxoaren 13koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Itsasertza Babestu eta Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onartzen duena. Hutsen zuzenketa

  196/1997 Dekretua, abuztuaren 29koa, itsas-lehorreko herri erabilerazko babes-zorpeko aldean erabilpenetarako eta lehorretik itsasorako isurketak egiteko baimenak emateko jardunbidea ezartzeko dena. Testu kontsolidatua