Mostrar Menú Mostrar Menú Utilidades Mostrar Menú Idiomas
Ur Agentzia - Agencia Vasca del Agua

Euskadi.eusen sartu

Datuen babesa Uraren Euskal Agentzian

Uraren Euskal Agentziak bere egitekoetan erabiltzen dituen datu pertsonalen babesa bermatu nahi du, eta, horregatik, atal honen helburua da herritarrei datu pertsonalen babesaren arloko informazio interesgarria eskaintzea, agentziaren esparruari dagokionez.

Araudia

Tratamendu-jardueren erregistroa

Agentzian pertsonalen arduradunei eskatzen zaien tratamendu-jardueren erregistroa sortu da Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 30. artikulua eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 31. artikuluari jarraiki

Tratamendu-jardueren erregistroa (PDF, 877 KB)

Datu-babesaren-gaineko-eskubideak-egikaritu

Eskubide horiek erabiltzeko aukera duzu tratamenduaren arduradunaren aurrean, Eskubideak baliatzeko prozeduraren bidez (https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/10842/)

Era berean, aukera daukazu edozein erreklamazio aurkezteko Datuak Babesteko Euskal Agentzian, edo aurretiazko erreklamazioa egin dezakezu datuak babesteko ordezkariaren aurrean (https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/10843/).

Tratamendu jarduerak

Hurrengo esteketan Agentziak egiten dituen datu pertsonalen tratamendu mota bakoitzean eskatzen duen informazio osagarria eskaintzen da

 

Tratamendu-jarduera

Giza baliabideen kudeaketa

Arduraduna

Uraren Euskal Agentzia

Administrazio eta Zerbitzu Zuzendaritza

Helbidea:          Orio, 1-3 - 01010 Vitoria – Gasteiz

Datuak babesteko ordezkaria

Eusko Jaurlaritzako datuak babesteko ordezkaria:

Helbidea:          Donostia-San Sebastián, 1, Vitoria-Gasteiz

Telefonoa: 945 018 680

Web-orria:http://www.euskadi.eus/datuak-babesteko-ordezkaria

Helburuak

Erakundeko langileak kudeatzea. Agentziako langileen gaitasunen jarraipena egitea.

Langileen prestakuntza-jarduketen jarraipena egitea eta hizkuntza-gaitasunak egiaztatzea.

Uraren Euskal Agentziako langileak laneko arriskuen prebentzioan trebatzea

Langileen nominen ordainketa kudeatzea.

Lanaldiak, lizentziak, baimenak eta oporraldiak betetzearen gaineko kontrola kudeatzea.

Administrazio-errekurtsoak.

Legitimazioa

Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren araberako egitekoak gauzatzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako ahalmen publikoak gauzatzeko.

- Euskal Funtzio Publikoaren uztailaren 6ko 6/1989 Legea.

- 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena                                                   

Pertsona interesdunak

Uraren Euskal Agentziako langileak.

Datu pertsonalen kategoriak

 • Identifikatzaileak: NAN/IFZ, nazionalitatea, izen-abizenak, posta-helbidea, helbide elektronikoa, telefono-zenbakia, Gizarte-segurantzako afiliazio-zenbakia, mutualitatea.
 • Ezaugarri pertsonalak: jaioteguna, sexua.
 • Inguruabar ekonomiko-finantzarioak: bankuko datuak, zergak, kenkariak.
 • Akademikoak eta profesionalak: prestakuntza, titulazioak.
 • Enpleguari buruzko xehetasunak: kidegoa, eskala, kategoria, maila, hizkuntza-gaitasuna, okupatutako lanpostuaren datuak, iraganeko lanpostuak, lan-zentroa.

Hartzaileak

 • Gizarte Segurantzako erakundeak
 • Zerga-administrazioa, Aldundiak
 • Eusko Jaurlaritza - Funtzio Publikoa
 • IMQ (prebentzioko kanpo-zerbitzua)
 • HAEE
 • ITZARRI
 • Lanbide
 • Eusko Jaurlaritza - Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza
 • Banku-erakundeak (nominen ordainketa)

Nazioarteko transferentziak

Ez du horren berri

Gordetzeko epea

Datuak gorde ahal izango dira bildutako datuon tratamenduaren helburua betetzeko eta horretatik erator daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezko den epean.

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

Tratamendu-jarduera

Hautapen-prozesuak

Arduraduna

Uraren Euskal Agentzia

Administrazio eta Zerbitzu Zuzendaritza

Helbidea: Orio, 1-3 - 01010 Vitoria – Gasteiz

Datuak babesteko ordezkaria

Eusko Jaurlaritzako datuak babesteko ordezkaria:

Helbidea:  Donostia-San Sebastián, 1, Vitoria-Gasteiz

Telefonoa: 945 018 680

Web-orria:http://www.euskadi.eus/datuak-babesteko-ordezkaria

Helburuak

Langileak hautatzeko prozesuak, lanpostuak betetzekoak.

Legitimazioa

Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren araberako egitekoak gauzatzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako ahalmen publikoak gauzatzeko.

- Euskal Funtzio Publikoaren uztailaren 6ko 6/1989 Legea.

- 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena                                                   

Pertsona interesdunak

Hautaketa-prozesuetako parte-hartzaileak.

Datu pertsonalen kategoriak

 • Identifikatzaileak: NAN/IFZ, nazionalitatea, izen-abizenak, posta-helbidea, helbide elektronikoa, telefono-zenbakia.
 • Ezaugarri pertsonalak: jaioteguna, sexua.
 • Inguruabar ekonomiko-finantzarioak: bankuko datuak.
 • Akademikoak eta profesionalak: prestakuntza, titulazioak.
 • Osasun-datuak: elbarritasun edo desgaitasunen ziurtagiriak

Hartzaileak

Ez du horren berri

Nazioarteko transferentziak

Ez du horren berri

Gordetzeko epea

Datuak gorde ahal izango dira bildutako datuon tratamenduaren helburua betetzeko eta horretatik erator daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezko den epean.

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

Tratamendu-jarduera

Ekonomia-kudeaketa

Arduraduna

Uraren Euskal Agentzia

Administrazio eta Zerbitzu Zuzendaritza

Helbidea: Orio, 1-3 - 01010 Vitoria – Gasteiz

Datuak babesteko ordezkaria

Eusko Jaurlaritzako datuak babesteko ordezkaria:

Helbidea: Donostia-San Sebastián, 1, Vitoria-Gasteiz

Telefonoa: 945 018 680

Web-orria:http://www.euskadi.eus/datuak-babesteko-ordezkaria

Helburuak

Uraren Euskal Agentziaren gastuen eta diru-sarreren gaineko informazioa kudeatzea, eta aurrekontua osatu eta kontrolatzea. Ekonomia- eta kontabilitate-kudeaketa.

Legitimazioa

Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko

2/2017 Legegintzako Dekretua, urriaren 19koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko Legearen testu bategina onartzen duena  

Pertsona interesdunak

Uraren Euskal Agentziaren gastuekin eta diru-sarrerekin erlazionatutako pertsonak eta erakundeak.

Datu pertsonalen kategoriak

 • Identifikatzaileak: izen-abizenak, helbidea (posta-helbidea, elektronikoa), NAN/IFZ, telefono-zenbakia, fax.                             
 • Inguruabar ekonomiko-finantzarioak: zenbatekoak, bankuko datuak, zerga-datuak.     
 • Merkataritza-informazioa: jarduketak eta negozioak. 

Hartzaileak

 • Zerga administrazioa (Foru Aldundiak)
 • Eusko Jaurlaritza – Finantzen arloan eskumena duen Zuzendaritza (KEB)
 • Eusko Jaurlaritza - Ingurumena
 • Gaiaren arabera Estatuko Administrazioan eskuduna dena

Nazioarteko transferentziak

Ez du horren berri

Gordetzeko epea

Kontabilitate-agiriak: Dagokion ekitaldi ekonomikoa amaitu eta 6 urtera deuseztatu ahal izango dira. Kontabilitate-erregistroak: 15 urte.

Ekainaren 30eko 14/1994 Legea garatzen duen urriaren 31ko 464/1995 ebazpenaren 3. Artikularen eta 2/2017 Legegintzako Dekretuaren arabera.

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

Tratamendu-jarduera

Kontratazioaren-kudeaketa

Arduraduna

Uraren Euskal Agentzia

Administrazio eta Zerbitzu Zuzendaritza

Helbidea: Orio, 1-3 - 01010 Vitoria – Gasteiz

Datuak babesteko ordezkaria

Eusko Jaurlaritzako datuak babesteko ordezkaria:

Helbidea: Donostia-San Sebastián, 1, Vitoria-Gasteiz

Telefonoa: 945 018 680

Web-orria: http://www.euskadi.eus/datuak-babesteko-ordezkaria

Helburuak

Kontratazio publikoaren prozeduraren kudeaketa, fase guztietan, exekuzioa, aldaketak, luzapenak, epe- edo prezio-aldaketak, amaierako zenbatekoa eta iraungipena barne hartuta, baita esleipen-prozeduran atzera egiteko erabakiak, kontratua ez esleitzeko edo ez egiteko erabakiak eta kontratistari egotzi ahal zaizkion eta kontratua indargabetzea eragin duten gertakizunak ere.

Legitimazioa

1. Interesduna zati den kontratua egiteko behar den tratamendua.

2. 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuei buruzkoa; honen bidez, Espainiako ordenamendu juridikora eramaten dira Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014/23/EB eta 2014/24/EB Zuzentarauak, 2014ko otsailaren 26koak.              

Pertsona interesdunak

Pertsona fisikoak, beren izenean edo pertsona juridikoen izenean, lizitatzaile edo kontratista posibleak eta horiek kontratua egitera bideratzen dituzten langileak.

Datu pertsonalen kategoriak

 • Identifikatzaileak: izen-abizenak, helbidea (posta-helbidea, elektronikoa), NAN/IFZ, telefono-zenbakia, fax.                             
 • Inguruabar ekonomiko-finantzarioak: enpresa lizitatzaileen datu ekonomikoak. Zenbatekoak. Bankuko datuak.              
 • Akademikoak eta profesionalak: langileen prestakuntza, titulazioak, curriculumak.                                              
 • Enpleguari buruzko xehetasunak: ahalduna edo ordezkaria, lanpostuak.                                 
 • Merkataritza-informazioa: jarduera eta negozioak.

Hartzaileak

 • Prozeduran interesdunak
 • Zerga administrazioa

Nazioarteko transferentziak

Ez du horren berri

Gordetzeko epea

Datuak gorde ahal izango dira bildutako datuon tratamenduaren helburua betetzeko eta horretatik erator daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezko den epean.

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

Tratamendu-jarduera

Uraren Arloan Zehapen-prozedura

Arduraduna

Uraren Euskal Agentzia

Jabari Publikoa Kudeatzeko Zuzendaritza

Helbidea: Orio, 1-3 - 01010 Vitoria – Gasteiz

Datuak babesteko ordezkaria

Eusko Jaurlaritzako datuak babesteko ordezkaria:

Helbidea: Donostia-San Sebastián, 1, Vitoria-Gasteiz

Telefonoa: 945 018 680

Web-orria: http://www.euskadi.eus/datuak-babesteko-ordezkaria

Helburuak

Uraren eta kostaldeen legerian arau-hasteak egiteagatiko zehapen-espedientea izapidetzea eta artxibatzea. Administrazio-errekurtsoak.

Legitimazioa

Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren araberako egitekoak gauzatzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako ahalmen publikoak gauzatzeko.

- 1/2006 Legea, ekainaren 23koa, urena.

- 1/2001 Legegintzako Errege Dekretua, uztailaren 20koa, Uren Legearen testu bategina onartzekoa

- Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen zigortzeko ahalmenari buruzko 2/1998 Legea

- 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena

- 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.                     

Pertsona interesdunak

Ustezko arau-hausleak, lekukoak eta perituak.

Datu pertsonalen kategoriak

 • Identifikatzaileak: izen-abizenak eta helbidea (posta-helbidea).
 • Inguruabar ekonomiko-finantzarioak: isunen zenbatekoa.
 • Arau-hausteak: arau-hauste administratiboak.

Hartzaileak

Ez du horren berri

Nazioarteko transferentziak

Ez du horren berri

Gordetzeko epea

Datuak gorde ahal izango dira bildutako datuon tratamenduaren helburua betetzeko eta horretatik erator daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezko den epean.

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

Tratamendu-jarduera

Ibilguetara eginiko isurketen eta lehorretik itsasora eginikoen kontrolari eta erabilerari dagozkion kanonak

Arduraduna

Uraren Euskal Agentzia

Administrazio eta Zerbitzu Zuzendaritza

Helbidea:          Orio, 1-3 - 01010 Vitoria – Gasteiz

Datuak babesteko ordezkaria

Eusko Jaurlaritzako datuak babesteko ordezkaria:

Helbidea: Donostia-San Sebastián, 1, Vitoria-Gasteiz

Telefonoa: 945 018 680

Web-orria: http://www.euskadi.eus/datuak-babesteko-ordezkaria

Helburuak

Erkidegoarteko arroetako ibaietara eginiko isurketen eta lehorretik itsasora eginikoen kontrolari dagokion kanona ezartzeko espedienteen kudeaketa.

Bizkaia eta Gipuzkoa arteko arroetako jabari publiko hidraulikoko ondasunen erabilerari dagokion kanon-ezarpenaren kudeaketa.

Zergen eta bilketaren kudeaketa egitea.

Administrazio-errekurtsoak.

Legitimazioa

Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren araberako egitekoak gauzatzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako ahalmen publikoak gauzatzeko

- 22/1988 Legea, uztailaren 28koa, Kostena

- 1/2006 Legea, ekainaren 23koa, urena

- 1/2001 Legegintzako Errege Dekretua, uztailaren 20koa, Uren Legearen testu bategina onartzekoa

- 849/1986 Errege Dekretua, apirilaren 11koa, Jabari Publiko Hidraulikoaren Araubidea onartzekoa

- 459/2013 Dekretua, abenduaren 10ekoa, lehorretik itsasora eginiko isurketei buruzkoa              

Pertsona interesdunak

Ibilguetara nahiz lehorretik itsasora isurketak egiteko baimenak eta kanonpeko obren baimenak eskatu dituzten pertsona fisiko nahiz juridikoak.

Datu pertsonalen kategoriak

 • Identifikatzaileak: NAN/IFZ, izen-abizenak, helbidea (posta-helbidea, elektronikoa), telefono-zenbakia.                                   
 • Inguruabar sozialak: lizentziak, baimenak.
 • Inguruabar ekonomiko-finantzarioak: urteko kanonaren zenbatekoa.
 • Merkataritza-informazioa: jarduketak eta negozioak.

Hartzaileak

 • Eusko Jaurlaritza: Kontrol Ekonomikoko Bulegoa
 • Eusko Jaurlaritza: Finantzen arloan eskumena duen Zuzendaritza

Nazioarteko transferentziak

Ez du horren berri

Gordetzeko epea

Datuak 4 urte epean gordeko dira, abenduaren 17ko 58/2003 Tributuen Lege Orokorraren arabera.

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

Tratamendu-jarduera

Sarrera- eta irteera-erregistroa

Arduraduna

Uraren Euskal Agentzia

Administrazio eta Zerbitzu Zuzendaritza

Helbidea: Orio, 1-3 - 01010 Vitoria – Gasteiz

Datuak babesteko ordezkaria

Eusko Jaurlaritzako datuak babesteko ordezkaria:

Helbidea:  Donostia-San Sebastián, 1, Vitoria-Gasteiz

Telefonoa: 945 018 680

Web-orria:http://www.euskadi.eus/datuak-babesteko-ordezkaria

Helburuak

Uraren Euskal Agentziari edo erakundeko langileei loturiko agirien eta bidalketen irteera eta sarrera kontrolatzea, eta informazio garrantzitsuaren fitxategiak kontrolatzea. Sarreren eta irteeren data eta ordua egiaztatzea, balizko administrazio-prozeduren ondoreetarako, eta barne-estatistikak egiteko.

Legitimazioa

Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko

- 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena       

Pertsona interesdunak

Postaz edo mezulari bidez agiriak edo bestelakoak bidaltzeko edo hartzeko Uraren Euskal Agentziarekin harremana duten pertsonak.

Datu pertsonalen kategoriak

 • Identifikatzaileak: izen-abizenak, sozietatearen izena, posta-helbidea, telefono-zenbakia. Bestelakoak: dokumentuaren izena.

Hartzaileak

Ez du horren berri

Nazioarteko transferentziak

Ez du horren berri

Gordetzeko epea

Datuak gorde ahal izango dira bildutako datuon tratamenduaren helburua betetzeko eta horretatik erator daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezko den epean.

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

Tratamendu-jarduera

Kontaktuen zerrenda

Arduraduna

Uraren Euskal Agentzia

Administrazio eta Zerbitzu Zuzendaritza

Helbidea: Orio, 1-3 - 01010 Vitoria – Gasteiz

Datuak babesteko ordezkaria

Eusko Jaurlaritzako datuak babesteko ordezkaria:

Helbidea:  Donostia-San Sebastián, 1, Vitoria-Gasteiz 

Telefonoa: 945 018 680

Web-orria:http://www.euskadi.eus/datuak-babesteko-ordezkaria

Helburuak

Uraren Euskal Agentziak bere komunikazio lanetarako harremanak kudeatzea

Legitimazioa

Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren araberako egitekoak gauzatzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako ahalmen publikoak gauzatzeko

- 1/2006 Legea, ekainaren 23koa, urena

- 1/2001 Legegintzako Errege Dekretua, uztailaren 20koa, Uren Legearen testu bategina onartzekoa

Pertsona interesdunak

Ingurumen-informazioan eta ur-jarduketetan interesa duten pertsonak.

Datu pertsonalen kategoriak

 • Identifikatzaileak: izen-abizenak, posta-helbidea eta faxa.
 • Enpleguari buruzko xehetasunak:   lanpostuak (kargua).

Hartzaileak

Ez du horren berri

Nazioarteko transferentziak

Ez du horren berri

Gordetzeko epea

Datuak gorde ahal izango dira bildutako datuon tratamenduaren helburua betetzeko eta horretatik erator daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezko den epean.

Segurtasun neurriak

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-neurriak aplikatzea, 3/2010 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera (administrazio elektronikoaren arloko Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen du).

Tratamendu-jarduera

Uraren Euskal Agentziako organoen kudeaketa

Arduraduna

Uraren Euskal Agentzia

Administrazio eta Zerbitzu Zuzendaritza

Helbidea: Orio, 1-3 - 01010 Vitoria – Gasteiz

Datuak babesteko ordezkaria

Eusko Jaurlaritzako datuak babesteko ordezkaria:

Helbidea: Donostia-San Sebastián, 1, Vitoria-Gasteiz

Telefonoa: 945 018 680

Web-orria:http://www.euskadi.eus/datuak-babesteko-ordezkaria

Helburuak

Saioen deialdiak bidaltzea Uraren Euskal Agentziako administrazio-organoei, Erabiltzaileen Batzarra eta Euskal Autonomia Erkidegoko Uraren Kontseilua.

Legitimazioa

Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren araberako egitekoak gauzatzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako ahalmen publikoak gauzatzeko

- 1/2006 Legea, ekainaren 23koa, urena.

- 220/2007 Dekretua, abenduaren 4koa, Uraren Euskal Agentziaren Erabiltzaileen Batzarrarena

- 222/2007 Dekretua, abenduaren 4koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Uraren Kontseiluarena

Pertsona interesdunak

Izendatu diren pertsona fisiko edo juridikoak

Datu pertsonalen kategoriak

 • Identifikatzaileak: izen-abizenak, helbidea (posta-helbidea, elektronikoa), telefonoa eta faxa.         
 • Enpleguari buruzko xehetasunak: lanpostuak (kargua).

Hartzaileak

Ez du horren berri

Nazioarteko transferentziak

Ez du horren berri

Gordetzeko epea

Uraren Euskal Agentziako administrazio-organoak aldian behin berrituta eguneratzen dira.

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

Tratamendu-jarduera

Plangintzako kontsultak eta txostenak

Arduraduna

Uraren Euskal Agentzia

Plangintza eta Lanen Zuzendaritza

Helbidea: Orio, 1-3 - 01010 Vitoria – Gasteiz

Datuak babesteko ordezkaria

Eusko Jaurlaritzako datuak babesteko ordezkaria:

Helbidea: Donostia-San Sebastián, 1, Vitoria-Gasteiz

Telefonoa: 945 018 680

Web-orria: http://www.euskadi.eus/datuak-babesteko-ordezkaria

Helburuak

Uraren Euskal Agentziak emakiden, uholde-arriskuko guneen, horniduraren, saneamenduaren, ureztatzearen, obren edo EAEko Plangintza Hidrologikoarekin zerikusia duen beste edozein gairen inguruan pertsona fisikoen edo juridikoen aldetik jasotzen dituen kontsultak eta txostenak kudeatzea.

Uren Legearen Testu Bategineko 25.4 artikulua betez, txostenak egitea, Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioaren, Kantauriko eta Ebroko Konfederazio Hidrografikoen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta Uraren Euskal Agentziaren arteko 2015eko abenduaren 23ko lankidetza-hitzarmenaren arabera. Horren bidez, zenbait jarduera agintzen dira, Euskal Autonomia Erkidegoaren lurraldeko erkidegoarteko arroetako jabari publiko hidraulikoaren arloan.

Legitimazioa

Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren araberako egitekoak gauzatzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako ahalmen publikoak gauzatzeko

- 1/2006 Legea, ekainaren 23koa, urena

- 1/2001 Legegintzako Errege Dekretua, uztailaren 20koa, Uren Legearen testu bategina onartzekoa

Pertsona interesdunak

Uraren Euskal Agentziari kontsultak egiten dizkioten pertsona interesdunak.

Datu pertsonalen kategoriak

 • Identifikatzaileak: NAN/IFZ, izen-abizenak, helbidea (posta-helbidea, elektronikoa), telefono-zenbakia.      
 • Inguruabar sozialak: etxebizitza, jabetzak eta edukitzak, lizentziak, baimenak.
 • Enpleguari buruzko xehetasunak: lanpostuak (kargua).           
 • Merkataritza-informazioa: jarduketak eta negozioak.

Hartzaileak

Pertsona interesdunak

Nazioarteko transferentziak

Ez du horren berri

Gordetzeko epea

Datuak gorde ahal izango dira bildutako datuon tratamenduaren helburua betetzeko eta horretatik erator daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezko den epean.

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

Tratamendu-jarduera

Uraren arloan dauden baimenen eta emakiden kudeaketa

Arduraduna

Uraren Euskal Agentzia

Jabari Publikoa Kudeatzeko Zuzendaritza

Helbidea:  Orio, 1-3 - 01010 Vitoria – Gasteiz

Datuak babesteko ordezkaria

Eusko Jaurlaritzako datuak babesteko ordezkaria:

Helbidea:  Donostia-San Sebastián, 1, Vitoria-Gasteiz

Telefonoa: 945 018 680

Web-orria:http://www.euskadi.eus/datuak-babesteko-ordezkaria

Helburuak

Behar diren baimen-espedienteak kudeatzea, obrak eta beste jarduketa batzuk egiteko jabari publiko hidraulikoko esparruetan, zortasun-eremuetan eta ibilguen zaintza-eremuetan, baita EAEren menpeko itsas-lehorreko jabari publikoko babeseko zortasun-eremuan ere.

Jabari publiko hidraulikora –erkidegoarteko nahiz erkidego barruko arroetan– eta EAEren mendeko lurretatik itsasora isurketak egiteko behar diren baimen-espedienteen kudeaketa.

Jarraipen analitikoa.

Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legeak agindutako txostenak egitea.

Isurketen errolda eta inbentarioa.

Emakiden eta baimenen espedienteak kudeatzea, EAE barruko arroetan (lurrazalean zein lurpean) ura biltzeko.

Administrazio-errekurtsoak.

Erantzukizunpeko adierazpenak:

- jabari publiko hidraulikoan nabigazio- zein flotazio-jarduketak gauzatzeko

- jabari publiko hidraulikoan eta horri loturiko zaintza-eremuan kontserbazio-jarduketa txikiak egiteko

- itsas-lehorreko jabari publikoko zortasun-eremuko eraikinak edo instalazioak konpontzeko, hobetzeko, sendotzeko eta modernizatzeko obretarako.

Legitimazioa

Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren araberako egitekoak gauzatzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako ahalmen publikoak gauzatzeko

- 1/2006 Legea, ekainaren 23koa, urena

- 1/2001 Legegintzako Errege Dekretua, uztailaren 20koa, Uren Legearen testu bategina onartzekoa

- 22/1988 Legea, uztailaren 28koa, Kostena

Pertsona interesdunak

Prozedura horietan interesa duten pertsonak.

Datu pertsonalen kategoriak

 • Identifikatzaileak: NAN/IFZ, izen-abizenak, helbidea (posta-helbidea, elektronikoa), telefono-zenbakia.                  
 • Inguruabar sozialak: etxebizitza, jabetzak eta edukitzak, lizentziak, baimenak.      
 • Enpleguari buruzko xehetasunak: lanpostuak (kargua).
 • Merkataritza-informazioa: jarduketak eta negozioak.             

Hartzaileak

 • Pertsona interesatuak
 • Eusko Jaurlaritzako Sailak
 • Udalak
 • Foru-Aldundiak
 • Ebroko Konfederazio Hidrografikoa
 • Kantauriko Ur Konfederazioa
 • Ministerio eskudunak
 • Ura kudeatzen duten beste erakunde batzuk

Nazioarteko transferentziak

Ez du horren berri

Gordetzeko epea

Datuak gorde ahal izango dira bildutako datuon tratamenduaren helburua betetzeko eta horretatik erator daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezko den epean.

Segurtasun neurriak

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-neurriak aplikatzea, 3/2010 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera (administrazio elektronikoaren arloko Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen du).

Tratamendu-jarduera

Jabari Publikoko kontsultak eta txostenak

Arduraduna

Uraren Euskal Agentzia

Jabari Publikoa Kudeatzeko Zuzendaritza

Helbidea: Orio, 1-3 - 01010 Vitoria – Gasteiz

Datuak babesteko ordezkaria

Eusko Jaurlaritzako datuak babesteko ordezkaria:

Helbidea:Donostia-San Sebastián, 1, Vitoria-Gasteiz

Telefonoa: 945 018 680

Web-orria:http://www.euskadi.eus/datuak-babesteko-ordezkaria

Helburuak

Uraren Euskal Agentziak pertsona fisikoengandik edo juridikoengandik jasotzen dituen kontsultak eta txostenak kudeatzea, arlo hauetan: jabari publiko hidraulikoaren, itsas-lehorreko jabari publikoaren eta itsas-lehorreko babeseko zortasun-eremuaren barneko jarduketak eta obrak, eta horiei loturiko zerrendetakoak. EAEko hondakin-uren isurketak eta lurrazaleko eta lurpeko uren aprobetxamenduak.

Uren Legearen Testu Bategineko 25.4 artikulua betez, txostenak egitea, Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioaren, Kantauriko eta Ebroko Konfederazio Hidrografikoen eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta Uraren Euskal Agentziaren arteko 2015eko abenduaren 23ko lankidetza-hitzarmenaren arabera. Horren bidez, zenbait jarduera agintzen dira, Euskal Autonomia Erkidegoaren lurraldeko erkidegoarteko arroetako jabari publiko hidraulikoaren arloan.

Legitimazioa

Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren araberako egitekoak gauzatzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako ahalmen publikoak gauzatzeko

- 1/2006 Legea, ekainaren 23koa, urena

- 1/2001 Legegintzako Errege Dekretua, uztailaren 20koa, Uren Legearen testu bategina onartzekoa

Pertsona interesdunak

Prozedura horietan interesa duten pertsonak.

Datu pertsonalen kategoriak

 • Identifikatzaileak: NAN/IFZ, izen-abizenak, helbidea (posta-helbidea, elektronikoa), telefono-zenbakia.                             
 • Inguruabar sozialak: etxebizitza, jabetzak eta edukitzak, lizentziak, baimenak.                  
 • Enpleguari buruzko xehetasunak: lanpostuak (kargua).           
 • Merkataritza-informazioa: jarduketak eta negozioak. 

Hartzaileak

Ez du horren berri

Nazioarteko transferentziak

Ez du horren berri

Gordetzeko epea

Datuak gorde ahal izango dira bildutako datuon tratamenduaren helburua betetzeko eta horretatik erator daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezko den epean.

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

Tratamendu-jarduera

Uraren arloan dauden salaketen kudeaketa

Arduraduna

Uraren Euskal Agentzia

Jabari Publikoa Kudeatzeko Zuzendaritza

Helbidea: Orio, 1-3 - 01010 Vitoria – Gasteiz

Datuak babesteko ordezkaria

Eusko Jaurlaritzako datuak babesteko ordezkaria:

Helbidea:  Donostia-San Sebastián, 1, Vitoria-Gasteiz

Telefonoa: 945 018 680

Web-orria:http://www.euskadi.eus/datuak-babesteko-ordezkaria

Helburuak

Jabari publikoan eta dagozkion zerrendetan egindako obrei edo jarduketei loturiko salaketak kudeatzea, besteak beste, arrazoi hauek direla medio: jabari publikoan, lurretik itsasorako isurketak egitea; itsas-lehorreko babeseko zortasun-eremuan egindako obrei edo jarduketei loturikoak, jatorrian ez badaude baimentzeko espediente baten edo zehapen-espediente barnean jasota.

Lurrazaleko eta lurpeko uren aprobetxamenduei loturiko salaketak kudeatzea.

Legitimazioa

Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren araberako egitekoak gauzatzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako ahalmen publikoak gauzatzeko

- 1/2006 Legea, ekainaren 23koa, urena

- 1/2001 Legegintzako Errege Dekretua, uztailaren 20koa, Uren Legearen testu bategina onartzekoa

Pertsona interesdunak

Salaketek eragindako pertsonak.

Datu pertsonalen kategoriak

 • Identifikatzaileak: NAN/IFZ, izen-abizenak, helbidea (posta-helbidea, elektronikoa), telefono-zenbakia.                             
 • Inguruabar sozialak: etxebizitza, jabetzak eta edukitzak, lizentziak, baimenak.                  
 • Enpleguari buruzko xehetasunak: lanpostuak (kargua).
 • Merkataritza-informazioa: jarduketak eta negozioak.             

Hartzaileak

Ez du horren berri

Nazioarteko transferentziak

Ez du horren berri

Gordetzeko epea

Datuak gorde ahal izango dira bildutako datuon tratamenduaren helburua betetzeko eta horretatik erator daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezko den epean.

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

Tratamendu-jarduera

Uraren arloan dauden gorabeheren eta ikuskaritzen kudeaketa

Arduraduna

Uraren Euskal Agentzia

Jabari Publikoa Kudeatzeko Zuzendaritza

Helbidea:  Orio, 1-3 - 01010 Vitoria – Gasteiz

Datuak babesteko ordezkaria

Eusko Jaurlaritzako datuak babesteko ordezkaria:

Helbidea:  Donostia-San Sebastián, 1, Vitoria-Gasteiz

Telefonoa: 945 018 680

Web-orria: http://www.euskadi.eus/datuak-babesteko-ordezkaria

Helburuak

Uraren Euskal Agentziaren eskumenei loturiko ikuskaritzen kudeaketa egitea eta Uraren Euskal Agentziaren eskumeneko uretara ustez eginiko isurketen edota, oro har, jabari publiko hidraulikoa kaltetzen dutenen gaineko abisuen, gorabeheren edo salaketen erregistroa eta jarraipena egitea, horietatik adierazleak eta balorazioak eratortzeko.

Legitimazioa

Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren araberako egitekoak gauzatzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako ahalmen publikoak gauzatzeko

- 1/2006 Legea, ekainaren 23koa, urena

- 1/2001 Legegintzako Errege Dekretua, uztailaren 20koa, Uren Legearen testu bategina onartzekoa

Pertsona interesdunak

Ikuskatutako edo gorabeherak eragin dituzten pertsona fisikoak edo juridikoak, hala nola larrialdi-zerbitzuetako, garbiketa-enpresetako eta hondakinen kudeaketako ordezkariak.

Datu pertsonalen kategoriak

§  Identifikatzaileak: NAN/IFZ, izen-abizenak, helbidea (posta-helbidea, elektronikoa), telefonoa, faxa.                      

§  Inguruabar sozialak: etxebizitza, jabetzak eta edukitzak, lizentziak, baimenak.                  

§  Enpleguari buruzko xehetasunak: lanpostuak (ordezkaria).

§  Merkataritza-informazioa: jarduketak eta negozioak.             

Hartzaileak

 • Beste administrazio publiko batzuk (udalak, foru-aldundiak).
 • SOS Deiak
 • Eusko Jaurlaritza
 • Konfederazio hidrografikoak
 • EAEko Lurralde Historikoetako Batzar Nagusiak
 • Eusko Legebiltzarra

Nazioarteko transferentziak

Ez du horren berri

Gordetzeko epea

Datuak gorde ahal izango dira bildutako datuon tratamenduaren helburua betetzeko eta horretatik erator daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezko den epean.

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin

Tratamendu-jarduera

Ibilguak mantentzea eta oneratzea

Arduraduna

Uraren Euskal Agentzia

Plangintza eta Lanen Zuzendaritza

Helbidea: Orio, 1-3 - 01010 Vitoria – Gasteiz

Datuak babesteko ordezkaria

Eusko Jaurlaritzako datuak babesteko ordezkaria:

Helbidea: Donostia-San Sebastián, 1, Vitoria-Gasteiz

Telefonoa: 945 018 680

Web-orria:http://www.euskadi.eus/datuak-babesteko-ordezkaria

Helburuak

Uraren Euskal Agentziak jasotako eta egindako ibilguak mantentzeko eta oneratzeko eskakizunak kudeatzea; balorazio ekonomikoak, balizko kalteenak, etab., beharrezko diren txostenak eta baimenak eskatuta.

Legitimazioa

Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren araberako egitekoak gauzatzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako ahalmen publikoak gauzatzeko

- 1/2006 Legea, ekainaren 23koa, urena

- 1/2001 Legegintzako Errege Dekretua, uztailaren 20koa, Uren Legearen testu bategina onartzekoa

Pertsona interesdunak

Pertsona fisiko edo juridiko eskatzaileak.

Datu pertsonalen kategoriak

 • Identifikatzaileak: NAN/IFZ, izen-abizenak, helbidea (posta-helbidea, elektronikoa), telefonoa.                               
 • Inguruabar sozialak: etxebizitza, jabetzak eta edukitzak, lizentziak, baimenak.                  
 • Enpleguari buruzko xehetasunak: lanpostuak (kargua).
 • Merkataritza-informazioa: jarduketak eta negozioak.             

Hartzaileak

 • Beste administrazio publiko batzuk (udalak, foru-aldundiak).
 • Eusko Jaurlaritza

Nazioarteko transferentziak

Ez du horren berri

Gordetzeko epea

Datuak gorde ahal izango dira bildutako datuon tratamenduaren helburua betetzeko eta horretatik erator daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezko den epean.

Segurtasun neurriak

Ezarri diren segurtasun-neurriak bat datoz Segurtasunerako Eskema Nazionala Administrazio Elektronikoaren eremuan arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuko II. Eranskinean (Segurtasun-neurriak) aurreikusitakoekin.

Tratamendu-jarduera

Uraren kanona

Arduraduna

Uraren Euskal Agentzia

Jabari Publikoa Kudeatzeko Zuzendaritza

Helbidea: Orio, 1-3 - 01010 Vitoria – Gasteiz

Datuak babesteko ordezkaria

Eusko Jaurlaritzako datuak babesteko ordezkaria:

Helbidea: Donostia-San Sebastián, 1, Vitoria-Gasteiz

Telefonoa: 945 018 680

Web-orria:http://www.euskadi.eus/datuak-babesteko-ordezkaria

Helburuak

EAEko lurralde osoan uraren kanonaren adierazpenari dagozkion espedienteen kudeaketa, eta kobrantzarena, bai barnekoa, bai hornitzaileena. Administrazio- eta ogasun-kudeaketa. Administrazio-errekurtsoak.

Legitimazioa

Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren araberako egitekoak gauzatzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako ahalmen publikoak gauzatzeko

- 1/2006 Legea, ekainaren 23koa, urena  

- Uraren kanonaren araubide ekonomiko-finantzarioaren erregelamendua onartzen duen azaroaren 4ko 181/2008 Dekretua

Pertsona interesdunak

Aipatu kanonaren mendeko uraren pertsona fisiko edo juridiko kontsumitzaileak

Datu pertsonalen kategoriak

 • Identifikatzaileak: NAN/IFZ, izen-abizenak, helbidea (posta-helbidea, elektronikoa), telefonoa, faxa.                      
 • Inguruabar ekonomiko-finantzarioak: urteko kanonaren zenbatekoa, hobariak, salbuespenak, baimenak eta emakidak.
 • Merkataritza-informazioa:     jarduketak eta negozioak.

Hartzaileak

 • Eusko Jaurlaritza (Kontrol Ekonomikoko Bulegoa)
 • Eusko Jaurlaritza (Finantza Zuzendaritza)

Nazioarteko transferentziak

Ez du horren berri

Gordetzeko epea

Azken jakinarazpenetik hasita, 4 urte, 58/2003 Lege Orokorraren, abenduaren 17koaren, Zergei buruzkoaren, arabera.

Segurtasun neurriak

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-neurriak aplikatzea, 3/2010 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera (administrazio elektronikoaren arloko Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen du).

Tratamendu-jarduera

Uren Erregistro Nagusia eta Ur Pribatuen Katalogoa

Arduraduna

Uraren Euskal Agentzia

Jabari Publikoa Kudeatzeko Zuzendaritza

Helbidea:  Orio, 1-3 - 01010 Vitoria – Gasteiz

Datuak babesteko ordezkaria

Eusko Jaurlaritzako datuak babesteko ordezkaria:

Helbidea:  Donostia-San Sebastián, 1, Vitoria-Gasteiz

Telefonoa: 945 018 680

Web-orria:http://www.euskadi.eus/datuak-babesteko-ordezkaria

Helburuak

Lurrazaleko eta lurpeko urei lotuta emandako emakidak eta baimenak Uren Erregistroan inskribatzea kudeatzea.

Legitimazioa

Tratamendua beharrezkoa da, aplikagarriak diren lege-eginbideak betetzeko.

Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren araberako egitekoak gauzatzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako ahalmen publikoak gauzatzeko.

- 1/2006 Legea, ekainaren 23koa, urena

- 1/2001 Legegintzako Errege Dekretua, uztailaren 20koa, Uren Legearen testu bategina onartzekoa

Pertsona interesdunak

Emakida-prozesuetako pertsona interesdunak.

Datu pertsonalen kategoriak

 • Identifikatzaileak: NAN edo IFZ, izen-abizenak, posta-helbidea.
 • Inguruabar sozialak: etxebizitza, jabetzak eta edukitzak, lizentziak, baimenak.                  
 • Inguruabar ekonomiko-finantzarioak: bai                     
 • Merkataritza-informazioa: jarduketak eta negozioak. 

Hartzaileak

 • Ingurumenaren arloko eskumena duen ministerioa.

Nazioarteko transferentziak

Ez du horren berri

Gordetzeko epea

Datuak gorde ahal izango dira bildutako datuon tratamenduaren helburua betetzeko eta horretatik erator daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezko den epean.

Segurtasun neurriak

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-neurriak aplikatzea, 3/2010 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera (administrazio elektronikoaren arloko Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen du).

Tratamendu-jarduera

Harpidetzak

Arduraduna

Uraren Euskal Agentzia

Administrazio eta Zerbitzu Zuzendaritza

Helbidea: Orio, 1-3 - 01010 Vitoria – Gasteiz

Datuak babesteko ordezkaria

Eusko Jaurlaritzako datuak babesteko ordezkaria:

Helbidea: Donostia-San Sebastián, 1, Vitoria-Gasteiz

Telefonoa: 945 018 680

Web-orria: http://www.euskadi.eus/datuak-babesteko-ordezkaria

Helburuak

Ingurumen-gaiei lotutako argitalpenak bidaltzea

Legitimazioa

Interesdunaren adostasuna

Pertsona interesdunak

Ingurumen-informazioan eta ur-jarduketetan interesa duten pertsonak.

Datu pertsonalen kategoriak

 • Identifikatzaileak: posta-helbidea

Hartzaileak

Ez du horren berri

Nazioarteko transferentziak

Ez du horren berri

Gordetzeko epea

Datuak gorde ahal izango dira bildutako datuon tratamenduaren helburua betetzeko eta horretatik erator daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezko den epean.

Segurtasun neurriak

Informazio-sistemak kategorizatzea eta segurtasun-neurriak aplikatzea, 3/2010 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera (administrazio elektronikoaren arloko Segurtasuneko Eskema Nazionala arautzen du).

Azken aldaketako data:

boton_subir

Igo

Homa - URA - Uraren Euskal Agentzia

Sare Sozialetan jarrai iezaguzu

Izena eman URAren buletina jasotzeko.

Jaso URA-ren berri guztiak zure email-ean.

DATUAK BABESTEARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA

Tratamendu-jarduera

NEWSLETTER

Arduraduna

Uraren Euskal Agentzia.   Administrazio eta Zerbitzu Zuzendaritza

Helburuak

Ingurumen-gaiei lotutako argitalpenak bidaltzea

Legitimazioa

Interesdunaren adostasuna.

Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.

Hartzaileak

Hirugarren bati ez zaio daturik emango, legez ezarrita dagoenean izan ezik.

Eskubideak

Interesdunaren eskubidea da bere datuak ikustea, zuzentzea, ezabatzea eta horien erabilera mugatzea edo ukatzea.

Informazio gehigarria

Datuen babesari buruzko informazio gehiago, honako web helbide honetan: www.uragentzia.euskadi.eus 

Uraren Euskal Agentziaren helburua, EAEn uraren arloko politika aurrera eramatea da.

 • EAEko ur-masen egoera ekologikoa hobetzea.
 • Kantitate eta kalitate oneko hornidura unibertsala lortzea.
 • EAEko saneamenduko planak amaitzea.
 • Uraren administrazio eraginkorra.
 • Uraren gaineko ikerketa eta aprobetxamendu iraunkorra egitea.

Premiazko kontaktua

Gertaera larrien kasuan (uholdeak, isurketak) mesedez jarri harremanetan SOS Deiarekin, 112 zenbakian
SOS Deiakoek martxan jarriko dute jarriko dute jarraitu behar den jokabidearen protolokoloa

Ura. Egoitza Nagusia

Orio Kalea, 1-3
01010 Vitoria-Gasteiz, Álava.

Mediterraneoko Arroen Bulegoa

Forondako Atearen kalea, 9
01010 Vitoria-Gasteiz

Mendebaldeko Kantauriar Arroen Bulegoa

Urkixo zumarkalea, 36 - 7. solairua
48011 – Bilbao

Ekialdeko Kantauriar Arroen Bulegoa

Intxaurrondo kalea, 70 - 1. solairua
20015 Donostia/San Sebastián

Laborategia

Errekalde industriagunea. Irubide eraikina 31
20160 Lasarte-Oria (Gipuzkoa)

Euskadi, auzolana